Thông báo Về việc tiếp nhận sinh viên K54 vào ở nội trú

Ngày đăng: 05/09/2012 16:31:16

carbamazepin dosierung

carbamazepin wirkstoff carbamazepin handelsname carbamazepin wirkstoff

 

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN

TRUNG TÂM

DỊCH VỤ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO
Số:            / TB- DVHTĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

Hà Nội, ngày      tháng  9  năm 2012

 

THÔNG BÁO

Về việc tiếp nhận sinh viên K54 vào ở nội trú

 

- Căn cứ Quy chế công tác học sinh, sinh viên nội trú được ban hành theo Thông tự số 27/2011/TT- BGDĐT ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Thực hiện chỉ đạo của ban giám hiệu nhà trường về việc tổ chức tiếp nhận sinh viên Khóa 54 vào ở khu nội trú;

- Trung tâm dịch vụ hỗ trợ đào tạo thông báo tổ chức tiếp nhận sinh viên khóa 54 vào ở khu nội trú với những nội dung cụ thể sau:

I. Đối tượng ưu tiên ở khu nội trú:

Khi tiếp nhận sinh viên vào ở nội trú trong trường hợp số người có nguyện vọng vào ở nội trú lớn hơn khả năng tiếp nhận của khu nội trú thì thứ tự ưu tiên theo đối tượng sinh viên như sau:

1. Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động, thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh, sinh viên khuyết tật.

2. Con liệt sỹ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của người có công.

3. Người có hộ khẩu thường trú tại vùng cao, vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn.

4. Người có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số.

5. Con mồ côi cả cha và mẹ.

6. Sinh viên trong gia đình là hộ nghèo theo quy định hiện hành của nhà nước.

7. Sinh viên nữ.

8. Sinh viên tích cực tham gia các hoạt động do nhà trường, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội sinh viên, Khu nội trú hoặc các tổ chức xã hội.

II. Thời gian tiếp nhận và giải quyết:

- Các đối tượng từ 1 đến 6 tiếp nhận từ ngày 05 đến ngày 08 tháng 9 năm 2012.

- Các đối tượng 7, 8 và đối tượng khác giải quyết từ ngày 9 đến ngày 10/ 9/ 2012.

 

 

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

(đã ký)

 

Ths.Nguyễn Trần Hòa