CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

Ngày đăng: 06/10/2011 8:58:48

CHỨC NĂNG

1. Tham mưu giúp Hiệu trưởng tổ chức quản lý các hoạt động phục vụ, dịch vụ hỗ trợ đào tạo và NCKH, quản lý ký túc xá và các hoạt động hỗ trợ sinh viên trong khuôn viên của trường.

2. Tổ chức các cơ sở thực hành kinh doanh, dịch vụ nhằm phát triển kỹ năng nghề nghiệp và tăng nguồn thu hỗ trợ đời sống người học, cán bộ của Trung tâm.

3. Tổ chức các dịch vụ đào tạo kỹ năng nghề nghiệp, tư vấn hướng nghiệp, cung ứng nguồn nhân lực và các dịch vụ cho doanh nghiệp và các tổ chức có nhu cầu.

4. Đầu mối in ấn giáo trình, học liệu và các tài liệu nội bộ của trường, photocopy và các dịch vụ có liên quan đến in, photocopy theo quy định của pháp luật.

NHIỆM VỤ

1.  Xây dưng trình hiệu trưởng phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển toàn diện Trung tâm theo hướng phát triển của trường và từng bước nâng cao chất lượng phục vụ.

2. Quản lý Ký túc xá sinh viên theo quy định hiện hành.

3. Quản lý và khai thác nhà khách, cơ sở thực hành POHE theo quy địnhcủa trường.

4. Tổ chức quản lý và khai thác nhà ăn, các căng tin; cải tiến nâng cao chất lượng phục vụ ăn uống, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

5.  Tổ chức thực hiện dịch vụ trông giữ xe máy, xe đạp trong trường.

6. Tổ chức các hoạt động dịch vụ photocopy, internet, văn phòng phẩm và các dịch vụ khác nhằm phục vụ tối đa nhu cầu người học.

7.  Quản lý và phát triển các dịch vụ tổ chức sự kiện theo đúng quy địnhcủa nhà nước và của  trường.

8.  Quản lý cơ sở vật chất và các phương tiện, trang thiết bị được nhà trường giao.

9.  Kết hợp chật chẽ với công an địa phương để thực hiện có hiệu quả các biện pháp bảo vệ an ninh